GENEZA PROJEKTU


Doświadczenia wielu lat badań prowadzonych przez różne zespoły naukowe wskazują, że dostęp do komputerowych baz informacyjnych zawierających barwne zdjęcia cyfrowe znamion melanocytowych skóry, odgrywa kluczową rolę w kształceniu lekarzy dermatologów oraz lekarzy rodzinnych. Dostęp do obszernych i wiarygodnych baz informacyjnych wspomnianego typu może ułatwić wyrobienie u lekarzy (i studentów uniwersytetów medycznych) nawyku „algorytmicznego” sposobu rozpoznawania i klasyfikacji badanych znamion, oraz doprowadzić do stopniowego wyparcia podejścia typu „scientific guess”, polegającego na szybkim postawieniu typowo rutynowej diagnozy ad hoc. Aktualnie jednak prawie nie ma publicznie dostępnych komputerowych baz informacyjnych z obrazami cyfrowymi znamion melanocytowych. Co więcej, niektóre ośrodki informatyki medycznej, umożliwiające do tej pory publiczny dostęp do baz z obrazami znamion, wstrzymały swoje usługi, zaś pewne ośrodki udostępniają z kolei standardowy i niezmienny zestaw obrazów.

Zrealizowane w projekcie badania – oprócz możliwości utworzenia roboczego zbioru cyfrowych obrazów znamion dla własnych celów dydaktycznych – w pewnym stopniu niwelują istniejącą w polskim systemie ochrony zdrowia lukę metodologiczną. Pomimo bowiem możliwości technicznych (sprzętowych i programowych) wykonywania oraz zapisu obrazów znamion w systemach dokumentowania stanu pacjentów, nadal w wielu przypadkach obserwuje się zaniechanie dołączania wymaganych zdjęć cyfrowych do kart chorobowych pacjentów. Jednym z powodów tego zjawiska jest brak w szpitalach/poradniach odpowiednio przeszkolonego personelu informatycznego, odpowiedzialnego za wykonywanie i archiwizację wymaganej dokumentacji obrazowej. Dodatkową przeszkodą w tworzeniu w Polsce komputerowych baz informacyjnych z barwnymi obrazami cyfrowymi wspomnianych znamion, jest przyjęta interpretacja obowiązującej obecnie ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z istniejącymi przepisami prawa, koniecznym jest uzyskanie zgody pacjenta na wykonywanie, publikowanie, a także przekazanie zdjęć obserwowanych schorzeń. Narzucone ograniczenia znacznie utrudniają prowadzenie badań diagnostyczno-klasyfikacyjnych przez zewnętrzne instytucje lub organizacje, które nie uczestniczyły w wykonaniu tych zdjęć. Z tego względu zasadniczym celem przeprowadzonych w projekcie badań było opracowanie zestawu skutecznych algorytmów syntezy statycznych obrazów wybranych znamion melanocytowych skóry.

Uzupełniającym celem projektu jest utworzenie wielokategoryjnej bazy informacyjnej, zawierającej syntezowane obrazy wybranych odmian znamion melanocytowych skóry. Dodatkowo, wykraczając poza ustalone z Narodowym Centrum Nauki zamierzenia projektu, wspomniana baza informacyjna zawiera także rzeczywiste obrazy cyfrowe wybranych znamion. Dostęp do wspomnianej bazy informacyjnej uzyskuje się wybierając Zakładkę Znamiona.